หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
สภาพทั่วไป
 
อาชีพประชากร
 
ราษฎรส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพทำการเกษตรกรรม ได้แก่ ทำนา ปลูกข้าว ไร่อ้อย ข้าวโพด ปลูกมันสำปะหลัง ที่เหลือประกอบอาชีพส่วนตัวและรับจ้าง
 
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
     
ประชาชนตำบลวังตะแบกนับถือศาสนาพุทธ ตำบลวังตะแบก
มีวัด จำนวน 4 แห่ง ได้รับการจัดตั้งให้เป็น วัดโดยถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ดังนี้

วัดราษฎร์บูรณะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1 บ้านวังตะแบก

วัดเกตุวารีวิปัสสนา ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3 บ้านห้วยน้ำใส

วัดหนองแขมวนาราม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 บ้านหนองแขม

วัดหนองศรีไพรัตน์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9 บ้านหนองศรีไพรัตน์
 
ภูมิอากาศ
 
ลักษณะภูมิอากาศ โดยที่ตั้งจากลักษณะทางภูมิศาสตร์ของตำบลวังตะแบก สามารถที่จะรับลมมรสุมตะวัน ตกเฉียงใต้จากอ่าวเบงกอลและอ่าวไทย ถึงแม้จะมีเทือกเขาถนนธงชัย ทอดขวางทิศทางลมจากทะเลอันดามันใน ระดับต่ำอยู่บ้างก็ตาม แต่เนื่องจากเทือกเขาไม่สูงนัก กระแสลมที่มีความชื้น ยังคงล่วงล้ำเข้าถึงตำบลวังตะแบกได้บ้าง ทำให้ฤดูฝนมีฝนตกมากพอควร อีกประการหนึ่งตำบลวังตะแบก ถึงแม้ว่าจะอยู่ในภาคเหนือก็ตามแต่ตั้งอยู่ในละติจูดที่ต่ำ ฉะนั้น ในฤดูหนาวจึงไม่หนาวมากนัก และในฤดูร้อนก็ไม่ร้อนมากนัก
 
ภูมิประเทศ
 
ตำบลวังตะแบก มีลักษณะของพื้นที่เป็นพื้นที่ราบลาดจาก
ด้านทิศตะวันออกของตำบลหนองหัววัวไปยังทิศ ตะวันตกของตำบลวังตะแบก ทิศตะวันตกของตำบลวังตะแบกส่วนใหญ่ จะเป็นพื้นที่
ทำนาและทางทิศตะวันออกของตำบลวังตะแบกจะปลูกพืชไร่
 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
       

ช่วงเดือนเมษายน งานแห่พระและสรงน้ำผู้สูงอายุ
เวียนกันเป็นเจ้าภาพทุกหมู่บ้าน

ช่วงดือนกันยายน – ตุลาคม งานวันสารทไทย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่โดดเด่น คือ ปราชญ์ชาวบ้าน
 
นายเทียบ ชูแผ้ว หมู่ที่ 1 มีความรู้เกี่ยวกับประวัติตำบล
วังตะแบก อดีตครูใหญ่ชั้นเอกโรงเรียน
ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย
จังหวัดกำแพงเพชร
 
นางทองเล็ก คงทิม หมู่ที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักรสาน
 
นางประทีป มุกดา หมู่ที่ 3 ปราชญ์ชาวบ้านด้านจักรสาน
 
นายรอน เกษมี หมู่ที่ 5 ปราชญ์การปลูกอ้อย
 
นายปรีชา บุญส่ง หมู่ที่ 8 ปราชญ์ชาวบ้านด้านการปลูกข้าว
 
ไฟฟ้าในตำบล
 
พื้นที่ตำบลวังตะแบกอยู่ในเขตจ่ายไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
อำเภอพรานกระต่าย ได้ดำเนินการติดตั้ง ไฟฟ้าแรงสูงระบบ 22 KV. และไฟฟ้าแรงต่ำระบบ 400/230 V. แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลวัง ตะแบก ซึ่งสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ได้ครบ
ทุกหมู่บ้าน
 
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10