ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 1 เม.ย. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256314,03315,26213,2641,554--------44,113
2562------9,0164,44161,050120,39227,11223,323245,334
ยอดยกมาตั้งแต่ 4 พ.ย. 2562 ถึง 30 มิ.ย. 2562   0
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   289,447
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 4 พ.ย. 2562
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี