หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติตำบล
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก จัดตั้งหรือยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตามประ กาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2539 (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลง วันที่ 25 ธันวาคม 2539 มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540)
 
ที่ตั้ง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก ตั้งอยู่เลขที่ 117 หมู่ 2 ตำบลวังตะแบก อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร มีขนาดพื้นที่ 54.32 ตารางกิโลเมตร หรือ 28,521 ไร่
 
อาณาเขตติดต่อ
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.หนองจิก , ต.คลองพิไกร อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หนองหัววัว ต.คลองห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
ต.หนองจิก อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ต.หนองหัววัว
ต.คลองห้วยยั้ง
อ.พรานกระต่าย
จ.กำแพงเพชร
ตำบลวังตะแบก
ต.หนองจิก ,
ต.คลองพิไกร
อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย
ต.คุยบ้านโอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 5,190 คน แยกเป็น

ชาย จำนวน 2,621 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50

หญิง จำนวน 2,569 คน คิดเป็นร้อยละ 49.50
ความหนาแน่นเฉลี่ย 95.54 คน/ตารางกิโลเมตร
 
เขตการปกครอง
 
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
1 บ้านวังตะแบก 204 186 390
2 บ้านทุ่งเมือง 307 327 634
3 บ้านห้วยน้ำใส 379 369 748
4 บ้านทุ่งมะหว้า 337 306 643
5 บ้านวังมะค่า 296 316 612
6 บ้านหนองเสือโฮก 323 240 472
7 บ้านคุยประดู่ 385 379 764
8 บ้านหนองแขม 183 174 357
9 บ้านหนองศรีไพรรัตน์ 144 137 281
10 บ้านทุ่งมัดใต้ 154 135 289
รวมทั้งหมด 2,621 2,569 5,190
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10