หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
 
 
คู่มือประชาชน
 
 

ประกาศ อบต.วังตะแบก เรื่อง คูุ่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ลว.20 ก.ค.2558


สารบรรณ


1.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


2.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ


3.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


4.การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท


5.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


6.การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


7.การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา


8.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน


9.การรับชำระภาษีป้าย


10.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน


11.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่


12.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์


13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

 
  (1)     2   
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะแบก
ยินดีให้บริการประชาชนด้วยใจ
 

Wangtabaek Subdistrict Administrative Organization
 
 
     
  ศูนย์ดำรงธรรม รับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์
 
   
 
คู่มือประชาชน
 
  เอกสาร แบบฟอร์ม
สำหรับติดต่อราชการ
 
   
     
  SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
   
 
 
 
 
 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
วังตะแบก
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 055-021-216

นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10